Inschrijvingsgelden 2019-2020

TARIEVEN INSCHRIJVINGSGELD SCHOOLJAAR 2019 – 2020

 

De tarieven voor het volgend schooljaar zijn als volgt vastgelegd door het ministerie en het schoolbestuur.

Tarief 1 geldt voor leerlingen wonende in Turnhout, Arendonk, Beerse, Oud-Turnhout, Retie, Vosselaar en Zoersel.

Tarief 2 geldt voor leerlingen uit alle andere steden en gemeenten

 

 

TARIEF 1

TARIEF 2

 Jongeren – 18 jaar

 € 82

 

 Verminderd tarief

 € 58

 € 87

 

 Verminderd tarief

 € 63

 18- tot 24- jarigen

 € 147

 

 

 

 € 152

 Volwassenen

 € 329

 

 Verminderd tarief

 € 147

 € 334

 

 Verminderd tarief

 € 152

 

Sommigen komen in aanmerking voor het verminderingstarief.  Je kan hier enkel van genieten als je voldoet aan bepaalde voorwaarden.   Kijk hieronder voor meer info.

 

Geldige attesten voor verminderd tarief

 

GELDIGE ATTESTEN

Rechthebbende

Vereist attest

 1. Uitkeringsgerechtigd volledig werkloze of persoon ten laste daarvan                    
 • een attest uitgereikt door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling

OF

 • een attest uitgereikt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Opmerking : attesten van vakorganisaties zijn niet geldig (gewoonlijk is de man gezinshoofd.  Wanneer de vrouw gezinshoofd en werkloos is, ook nog een gezinssamenstelling opvragen bij de dienst burgerzaken van uw gemeentebestuur)

B. Werkloze andere categorieën

 • een attest uitgereikt door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling

OF

 • een attest uitgereikt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

C. een leefloon van het OCMW ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is;

 • een attest uitgereikt door het OCMW

OF

 • een UiTPAS met kansenstatuut op naam

 (wanneer de vrouw gezinshoofd is ook nog een gezinssamenstelling opvragen bij de dienst burgerzaken van uw gemeentebestuur)

 

C . een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen;.

.

 • een attest afgeleverd door de Rijksdienst voor Pensioenen;

OF

 • een UiTPAS met kansenstatuut op naam

D. erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen;

 • een attest dat het recht aantoont op een tegemoetkoming aan personen met een handicap dat is uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;

OF

 • een rekeninguittreksel waaruit een tegemoetkoming aan personen met een handicap blijkt van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid;

OF

 • een European Disability Card conform het protocolakkoord van 10 oktober 2016 over het project European Disability Card tussen de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de Waalse Regering, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Regering.

D. begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66 %);

 • een attest van de FOD Sociale Zekerheid, met vermelding van 4 punten op het criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap’;

OF

 • een attest van een kinderbijslagfonds of van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Famifed als het attest uitdrukkelijk vermeldt dat er een verhoogde kinderbijslag toegekend wordt wegens een handicap van ten minste 66%.

OF

 • een UiTPAS met kansenstatuut op naam*

E. in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in een pleeggezin verblijven;

een schriftelijke of elektronische verklaring van de directie van de instelling waar de leerling verblijft of die de leerling geplaatst heeft.

F. Statuut erkende politieke vluchtelingen of persoon ten laste daarvan

OF

 • een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister in de gemeente waar de leerling verblijft;

OF

G. Jonger dan 18 jaar en ander gezinslid betaalde reeds (in teken- of muziekacademie DKO)

 • : kopie inschrijvingsbewijs gezinslid van de andere school.  Indien het om een broer en/of zus gaat uit een nieuw samengesteld gezin, moet er steeds een bewijs van gezinssamenstelling bij de dienst burgerzaken van uw gemeente gevraagd worden.

H. Jonger dan 18 jaar en bijkomende inschrijving in een andere studierichting (in academie voor muziek, woord en dans in DKO)

 • Geldig attest : kopie inschrijvingsbewijs 1e inschrijving vanwege de school

J: voor ten minste 66 % arbeidsongeschikt zijn

 • een attest van de ziekteverzekering als het een geldigheidsperiode vermeldt en een graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van ten minste 66%;

OF

OF

 • een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken, met vermelding van “vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen”.

K: begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming

 • een attest van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaalt

OF

 • een attest dat de leerling een leefloon van het OCMW ontvangt of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is;

OF

 • een UiTPAS met kansenstatuut op naam