Reglement huurinstrumenten

HOOFDSTUK VIII : UITLENEN VAN MUZIEKINSTRUMENTEN (1 januari 2014)

 

(Gewijzigd in de gemeenteraad van 30 december 2013)

 

Art. 1.            Aan de leerlingen van de academie kunnen muziekinstrumenten in bruikleen worden gegeven.  Na goedkeuring door het college kunnen uitzonderlijk instrumenten worden uitgeleend aan personen vreemd aan de academie.             

                     

Art 2              A.Het ontlenen gebeurt uitsluitend op het secretariaat van de academie, in het bijzijn van de leerkracht en de daartoe aangestelde administratieve medewerker.  Dit personeelslid regelt de administratie meteen ter plaatse.

                     

                      B. Het inleveren gebeurt uitsluitend bij de vakleerkracht. Die maakt een technische fiche van de toestand van het instrument op. Minderjarige leerlingen zijn hierbij vergezeld van een ouder of voogd. De vakleerkracht zorgt voor de verdere afhandeling:opkuis van het instrument en  eventuele herstelling.

 

Art. 3.            Het instrument en de toebehoren worden in goede staat aan de ontlener afgegeven en nadien door de ontlener in goede staat teruggebracht.

                     

Art. 4.            De ontlener moet de vereiste zorg besteden aan het instrument en de raadgevingen opvolgen die hem door de leerkracht worden verstrekt.

 

Art. 5.            Het instrument wordt uitsluitend door de ontlener gebruikt en mag in geen geval aan derden worden ontleend.

                     

Art. 6.            De ontlener verbindt er zich toe jaarlijks een retributie te betalen zoals wordt vastgesteld door de gemeenteraad van Turnhout.  Deze retributie is verschuldigd vanaf de in ontvangst name van het instrument, is ondeelbaar en nooit terugvorderbaar.

                      Ook wanneer het instrument wordt ontleend tijdens het schooljaar moet het volledige  retributiegeld betaald worden.

                      Wanneer een instrument wordt omgeruild tijdens het schooljaar, dient er geen nieuw retributiegeld betaald te worden.

                     

Art. 7.           A. In geval van ongeval, verkeerd gebruik, diefstal of verlies van het ontleende instrument draagt de ontlener alle kosten die hieruit voortvloeien.  Daarom bevelen wij de ontlener aan hiervoor een verzekering af te sluiten.

 

                      B. De ontlener verbindt  zich er toe de herstellingen aan het instrument te laten uitvoeren bij een door de academie aangeduide vakman, na overleg met de vakleerkracht, aan de hand van de technische fiche.

 

Art. 8.            Kosten als gevolg van regelmatig gebruik van het instrument zoals het vervangen van snaren, smeren van ventielen, beharen van bogen, afstellen van kleppenmechanismen, enz. worden door de ontlener gedragen. 

 

Art. 9.            A. De ontleningstijd is in principe beperkt tot de studietijd in de lagere graad.  Het ontleende instrument kan teruggevraagd worden bij het begin van een schooljaar om aan de vraag van beginnende leerlingen te kunnen voldoen.

 

                      B. In principe moeten de leerlingen vanaf de middelbare graad een eigen instrument bespelen. De leraar kan adviserend optreden voor de aankoop, zowel voor het instrument als voor de leverancier. De leerling, of de ouder, koopt steeds rechtstreeks het instrument van de handelaar, ontvangt een factuur op zijn/haar naam en heeft recht op de gebruikelijk garantie. De leraar mag uit deze transactie geen financieel voordeel halen.

 

Art. 10.          Leerlingen die in de loop van het schooljaar de studies stopzetten, dienen het ontleende instrument binnen de twee weken na hun uitschrijving in te leveren,  bij de vakleerkracht, conform artikel 2B .

                      Leerlingen die geen gebruik meer wensen te maken van het instrument dienen dit terug te brengen uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar,  anders zijn zij ertoe gehouden een boete te betalen waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de gemeenteraad van Turnhout.

 

Art. 11.          Iedere leerling-ontlener ontvangt bij het ontlenen van een instrument een kopie van onderhavig deel van het schoolreglement.

 

                     

Tarieven:

Retributie voor resp. het eerste, tweede, derde en volgende instrument per gezin: 50 – 45 – 40

Boete bij laattijdig inlevering: 12.50 per begonnen maand.