Reglement huurinstrumenten

HOOFDSTUK VIII : UITLENEN VAN MUZIEKINSTRUMENTEN

 

(Gewijzigd in de gemeenteraad van 30 januari 2023)

 

Art. 1.  Aan de leerlingen van de academie kunnen muziekinstrumenten in bruikleen worden gegeven.  Na goedkeuring door het college kunnen uitzonderlijk instrumenten worden uitgeleend aan personen vreemd aan de academie.     

          

Art 2   A.Het ontlenen gebeurt uitsluitend op het secretariaat van de academie, in het bijzijn van de daartoe aangestelde administratieve medewerker.  Dit personeelslid regelt de administratie meteen ter plaatse.

          

           B. Het inleveren gebeurt uitsluitend bij het secretariaat.  Minderjarige leerlingen zijn hierbij vergezeld van een ouder of voogd.  Na inlevering kijkt de desbetreffende leraar het instrument na en maakt een technische fiche op.  Er wordt dan vastgesteld of het instrument binnen moet voor herstelling, al dan niet op kosten van de leerling.

 

Art. 3.  Het instrument en de toebehoren worden in goede staat aan de ontlener afgegeven en nadien door de ontlener in goede staat teruggebracht. De staat van het instrument wordt vastgelegd voor elke nieuwe ontlening door middel van foto’s en/of schriftelijke verslaggeving, opgesteld door de leraar en/of het secretariaat.

          

Art. 4.  De ontlener moet de vereiste zorg besteden aan het instrument en de raadgevingen opvolgen die hem door de leerkracht worden verstrekt.

 

Art. 5.  Het instrument wordt uitsluitend door de ontlener gebruikt en mag in geen geval aan derden worden ontleend.

            

Art. 6.  De ontlener verbindt er zich toe jaarlijks een retributie te betalen zoals wordt vastgesteld door de gemeenteraad van Turnhout.  Deze retributie is verschuldigd vanaf de in ontvangst name van het instrument en is nooit terugvorderbaar.

           Ook wanneer het instrument wordt ontleend tijdens het schooljaar moet het volledige  retributiegeld betaald worden.

           Wanneer een instrument wordt omgeruild tijdens het schooljaar, dient er geen nieuw retributiegeld betaald te worden.

           Het retributiegeld kan eventueel in delen betaald worden, zolang het uiteindelijk te betalen bedrag betaald wordt voor 31 december van het kalenderjaar waarin de huur aangegaan werd.  Meer informatie krijgt u via het secretariaat.

          

Art. 7. A. Het instrument wordt in dezelfde staat teruggebracht als op het moment van de start van de ontlening.

B. In geval van ongeval, verkeerd gebruik, diefstal of verlies van het ontleende instrument draagt de ontlener alle kosten die hieruit voortvloeien.  Daarom bevelen wij de ontlener aan hiervoor een verzekering af te sluiten.

 

           C. De ontlener verbindt  zich er toe de herstellingen aan het instrument te laten uitvoeren bij een door de academie aangeduide vakman aan de hand van de technische fiche.

 

Art. 8.  Kosten als gevolg van regelmatig gebruik van het instrument zoals het vervangen van snaren, smeren van ventielen, beharen van bogen, afstellen van kleppenmechanismen, enz. worden door de ontlener gedragen. 

 

Art. 9.  A. De ontleningstijd is in principe beperkt tot de studietijd in de 1ste en de 2e graad.  Een uitzondering is mogelijk na overleg en goedkeuring van de directie.  Het ontleende instrument kan teruggevraagd worden bij het begin van een schooljaar om aan de vraag van beginnende leerlingen te kunnen voldoen.

 

           B. In principe moeten de leerlingen vanaf de 3e graad een eigen instrument aankopen. De leraar kan adviserend optreden voor de aankoop, zowel voor het instrument als voor de leverancier. De leerling, of de ouder, koopt steeds rechtstreeks het instrument van de handelaar, ontvangt een factuur op zijn/haar naam en heeft recht op de gebruikelijk garantie. De leraar mag uit deze transactie geen financieel voordeel halen.

 

Art. 10.       Leerlingen die in de loop van het schooljaar de studies stopzetten, dienen het ontleende instrument binnen de twee weken na hun uitschrijving in te leveren op het secretariaat, conform artikel 2B .

           Leerlingen die geen gebruik meer wensen te maken van het instrument in het daaropvolgende nieuwe schooljaar, dienen dit terug te brengen uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar,  anders zijn zij ertoe gehouden een boete te betalen waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de gemeenteraad van Turnhout.

 

Art. 11.       Iedere leerling-ontlener ontvangt bij het ontlenen van een instrument een kopie van het reglement rond huurinstrumenten van 30 januari 2023

 

          

Tarieven:

Retributie voor resp. het eerste, tweede, derde en volgende instrument per gezin: 50 – 45 – 40

Boete bij laattijdig inlevering: 12.50 per begonnen maand.